BEZPIECZEŃSWTO I HIGIENA PRACYZAKRES SZKOLEŃ:

Szkolenia wstępne:

 • Szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny.

Szkolenie okresowe:

 • Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – instruktaż,
 • Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego,
 • Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego,
 • Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Szkolenia doskonalące:

 • Warsztaty doskonalące dla członków Społecznej Inspekcji Pracy, Zakładowych Organizacji Związkowych w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, przedawnienia kar ustawowych oraz trybu odwoławczego,
 • Wymagania prawne i inne wymagania dotyczące dziedziny BHP – obowiązek?,
 • Jak opracować właściwy i skuteczny plan poprawy warunków bhp na zakładzie pracy skutkujący zmniejszeniem ilości incydentów?,
 • Cele i mierniki bhp wpływające na poprawę warunków pracy – jak wdrożyć do postępowania?,
 • Odpowiedzialność prawna osób kierujących pracownikami za rażące naruszenie przepisów bhp,
 • Kary i nagrody wynikające z przepisów prawa pracy? Jak motywować do działania?,
 • Ocena ryzyka zawodowego jako podstawa profilaktyki powypadkowej,
 • Praca w narażeniu na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe – jak się chronić?,
 • Zmiany w obowiązujących przepisach (praca zdalna, badanie trzeźwości, urlopy pracownicze) – jak skutecznie wdrożyć zapisy do stosowania?,
 • Umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
 • Wdrażanie procedur i systemów zarządzania w oparciu o zapisy wynikające z normy BHP ISO 45001,
 • Etyka pracownicza a budowanie kultury bezpieczeństwa,
 • Kształtowanie odpowiednich podstaw i zachowań pracowników oraz pracodawców,
 • BHP a praktyka – jak sobie poradzić z interpretacją zapisów prawa.

DOKUMENTACJA – AUDYTY BHP:

 • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • Udział w opracowywaniu wymaganych prawem dokumentów m.in. zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Kontrola i przegląd warnków pracy w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (BHP, Środowisko i Bezpieczeństwo Informacji) – Lista kontrolna,
 • Przeprowadzanie audytu warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP w tym informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
 • Udział w audytach zewnętrznych organów nad warunkami pracy (PIP, PIS, UDT, PSP),
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,
 • Szkolenia w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP,
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.