OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAZAKRES SZKOLEŃ:

 • szkolenia nowoprzyjętych pracowników,
 • okresowe szkolenia pracowników,
 • szkolenia dla kierowników działów oraz osób sprawujących nadzór nad innymi pracownikami.

DOKUMENTACJA:

 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • regulamin jednostki przeciwpożarowej,
 • raport o bezpieczeństwie,
 • plan operacyjno-ratowniczy,
 • instrukcje obsługi urządzeń przeciwpożarowych,
 • instrukcje konserwacji urządzeń przeciwpożarowych,
 • dokumentacja dotycząca prac pożarowo niebezpieczych (zezwolenia, protokoły),
 • dokumentacja związana z kontrolą stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie (protokoły z kontroli obiektów, zarządzenia po kontrolne, meldunki o realizacji zadań),
 • charakterystyki pożarowe materiałów niebezpiecznych, występujących w zakładzie,
 • sporządzanie rocznych informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej zakładu.

NADZÓR I KONTROLA:

 • audyt zakładu pod względem przeciwpożarowym,
 • przedstawianie wniosków projektów zarządzeń wewnętrznych mających na celu przedstawienie stanu ochrony przeciwpożarowej w zakładzie, na naradach posiedzeniach kierownictwa, sytuacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego,
 • nadzór nad przebiegiem konserwacji kontroli urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego,
 • nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ewakuacyjnego, oznakowania sprzętu przeciwpożarowego i innych znaków ostrzegawczych w obiektach na podległym terenie,
 • stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w zakładzie pracy,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w sprawach ochrony przeciwpożarowej.