PIERWSZA POMOCZAKRES SZKOLEŃ:

 1. Dlaczego ja?
  Prawne, moralne i etyczne aspekty dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Łańcuch przeżycia, „złote minuty”, rodzaje środków opatrunkowych i ich przeznaczenie.
 1. Dobry ratownik = bezpieczny ratownik
  Zasady bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, środki ochrony indywidualnej i ich stosowanie. Koordynacja działań ratunkowych i skuteczny sposób wzywania pomocy medycznej.
 1. Żyje, czy nie żyje???
  Definicja, rozpoznanie i postępowanie w stanach zagrożenia życia, RKO z użyciem AED. Zawał serca a udar. Folia NRC – zastosowanie.
 1. Krew nie woda….
  Definicja, rozpoznanie i postępowanie w sytuacji krwotoku. Zasady użycia opaski CAT. Krwotok a zranienie.
 1. Gdyby kózka nie skakała…..
  Złamania, zwichnięcia, skręcenia – definicja, różnicowanie, rozpoznanie i postępowanie. Zasada Potta. Sposoby i rodzaje unieruchomień.
 1. Będzie gorąco!!!!
  Oparzenia: podział ze względu na czynnik (słoneczne, termiczne, chemiczne), różnicowanie ze względu na miejsce działania czynnika (skóra, drogi oddechowe, oczy). Klasyfikacja, postępowanie. Opatrunki hydrożelowe- zastosowanie. Ocena rozległości (reguła dziewiątek).
 1. Houston, mamy problem!
  Definicja, rozpoznanie i postępowanie w stanach nagłych: hipoglikemia, zadławienie, omdlenie, drgawki (epilepsja), anafilaksja, upadki z wysokości. Deska ortopedyczna – zastosowanie.
 1. Toksyczne związki
  Zatrucia: podział (pokarmowe, alkoholowe, chemiczne, zatrucie lekami, narkotykami, tlenkiem węgla). Zasady postępowania.

WEBINARIA:

Zgodne z tematyką poszczególnych części (1 webinar=1 część), poszerzone o dodatkowe informacje na dany temat. Uszczegółowienie problemu poprzez komentarze do zaprezentowanego filmu, czy animacji, odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania, dyskusja na temat przedstawionych, konkretnych przypadków. Aktywne uczestnictwo poprzez samodzielne tworzenie algorytmu postępowania w danej sytuacji. Ciekawa i zachęcająca oprawa graficzna testów końcowych. Organizowane i dedykowane dla osób szerzej zainteresowanych i dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w organizacji.

DOKUMENTACJA:

 • instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • wykaz pracowników przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wraz z numerami telefonów, pod którymi są dostępni (w każdej apteczce lub punkcie pierwszej pomocy),
 • wykaz środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy, wraz z datami ich ważności (w każdej apteczce lub punkcie pierwszej pomocy),
 • wykaz telefonów alarmowych służących do wezwania pomocy medycznej oraz telefonów alarmowych w danej organizacji (w każdej apteczce lub punkcie pierwszej pomocy),
 • dokumenty potwierdzające zdobycie kwalifikacji niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy przez wyznaczonych pracowników,
 • plan lub wykaz defibrylatorów AED rozmieszczonych na terenie organizacji.

NADZÓR I KONTROLA:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

§ 44.1 Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
– Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
– Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
– W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.
– Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

2. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

Art. 209 . § 1
. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
2) wyznaczyć pracowników do:
– a) udzielania pierwszej pomocy,
– b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
– 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
– 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.