Prawy PracyZAKRES SZKOLEŃ:

 1. Indywidualne prawo pracy, szkolenia obejmują m.in.:
 • nawiązanie stosunku pracy i ochrona danych osobowych (prywatności) pracownika,
 • rodzaje umów o pracę,
 • rozwiązanie stosunku pracy,
 • czas pracy – pojęcie, problemy i wykroczenia oraz ich praktyczne rozwiązania,
 • kwestie związane z ustalaniem i ochroną wynagrodzenia, karami porządkowymi, odpowiedzialnością materialną pracownika oraz odpowiedzialnością pracodawcy wobec pracownika,
 • ochrona pracy kobiet (w tym związana z ciążą i wychowywaniem dzieci), ochrona młodocianych,
 • urlopy pracownicze.
 1. Procesowe prawo pracy– szkolenia dotyczą zagadnień związanych ze skutecznym prowadzeniem sporów sądowych, przygotowaniem dokumentacji procesowej, itd.
 2. Zbiorowe prawo pracy, szkolenia obejmują m.in. następujące zagadnienia:
 • spór zbiorowy,
 • układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe,
 • rokowania, mediacja i arbitraż,
 • strajk (rodzaje strajków),
 • inne rodzaje akcji protestacyjnych,
 • rola i uprawnienia związków zawodowych, rad pracowników czy europejskich rad zakładowych.
 1. Szkolenia obejmują również nowe rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. oraz czas pracy– zgodnie z projektami ustaw oraz dyrektywami UE.
 • Nowe zasady zawierania umów o pracę – zgodnie z projektowanymi zmianami do Kodeksu pracy w 2023 r.,
 • Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę,
 • Nowe uprawnienia pracownika do żądania zmiany warunków zatrudnienia na bardziej przewidywalne i korzystne,
 • Nowe zasady rekompensowania szkoleń pracowniczych,
 • Nowe uprawnienia pracowników do przerw w pracy, czasu wolnego i dni wolnych od pracy,
 • Nowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • Nowe przepisy ochronne dla pracowników – zgodnie z projektowanymi zmianami do Kodeksu pracy w 2023 r.,
 • Praca zdalna – zgodnie z projektowanymi zmianami do Kodeksu pracy w 2023 r.,
 • Nowe rewolucyjne zasady kontrolowania trzeźwości pracowników – zgodnie z projektowanymi zmianami do Kodeksu pracy w 2023 r.

NADZÓR I KONTROLA:

 1. Stała współpraca, doradztwo i opinie prawne, występowanie przed organami nadzoru nad warunkami pracy oraz w postępowaniach przygotowawczych na zasadzie porozumienia stron umowy, udział w kontrolach.